martedì 6 dicembre 2011

LA FOTO DEL GIORNO

Mietitura nelle campagne pugliesi.

Poesia sul tarantismo nel Salento
(Puglia - ITALIA)

T a r á n t a
Malincunía : tammúrru cupu cupu,
cicóra t’amaróri ntra llu cori,
nturnísciu ti sutóri, rággia ‘n cuérpu.

Tu, Lena ti “scupétta” cantatríci,
ué’ scázzichi šta chiánca e bbatti a ssuénu
la péddi ti tammúrru e nnonci štracchi.

Šta pparla lu tammúrru senza voci,
cu llu sua tunghi-tunghi, tunghi-tunghi,
‘n capu a cci teni fami ti lu gghiúštu :
“Nnu túmmunu a mmé’,
nnu túmmunu a tté’, massaru Miché !
Nnu túmmunu a mmé’,
nnu túmmunu a tté’, massaru Miché !
Nnu túmmunu a mmé’,
nnu túmmunu a tté’, massáru Miché !…”.

Intr’alla štrata totta nzulagnáta
lu uécchi fissu ti la tarantáta
šta spetta cu lla pongi lu culóri
ti la taránta ca l’é pizzicáta.

Ttacca, viulínu, tágghia cu llu suénu,
tagghiénti comu filu ti rasúlu,
la tantazzióni e lla malincunía !
A šta carósa mia talli rifína,
falla bballá’ cu ccáccia fuécu e rrággia !

“A mmari vani tuni, a mmari vegnu…”,
a ccuddu mari ci ti tesi amóri,
a ccuddu mari ci ti feci amára ;
“ci vecu ca ti ffuéchi, mi ni tornu,
ci vecu ca ti ffuéchi, mi ni tornu”.


Ah, soli, soli ca šta ardi ‘n ciélu,
štrazza li ggiúrni ti li spini amári,
nducíšci šti sciurnáti ti chiatróri,
am piéttu a šta carósa minti priésciu !

Ci mó ti cantu, tu rispúnni a mméi,
rispúnni comu aciéddu cantatóri
ca ntra lla cággia si senti šcattári.
A ddó ti pizzicóu la tarantélla,
a ddá cu bballu e ssuénu vani tuni,
a ddó lu fumu ti cicóu li uécchi,
a ddó la fantasía si ni vulóu…

A bballa, bbédda, comu mai facíšti,
no tti ppuggiári, bballa, bballa, bballa !
Ddurmíšci la taránta tantatríci,
a ccantu e ssuénu, bballa, bballa, bballa !


Šta mbrógghia, Lena comu voli e ssapi
cuddu latuérnu ca pi edda é’ ppani ;
sona Pascáli, senti, nonci veti,
pi nna taránta nfama, traditóra,
ca li štutóu la luci ti lu soli.

Allu círchiu, nna bbotta, e allu tampágnu :
“No é’ ttaránta ca t’é pizzicáta,
cuštu é’ llu tiáulu ci ‘n capu t’á misu…
cuštu é’ llu tiáulu ci ‘n capu t’á misu”,
pi qquédda spica ca tu no ccugghjíšti,
pi ccuddu soli ca tu no vvitíšti.

“Amóri, amóri, cce mm’á fattu fari ?…” :
lu cori allécru mia mó é’ nnu scuróri,
tinía nna bbedda voci, mó é’ bbrucáta,
ticía bbeddi palóri, mó no cchiúni !
“Amóri, amóri, cce mm’á fattu fari ?
Ti quínnici-anni m’á fatta mpaccéri !”.


A bballa, bbedda, comu mai facíšti,
no tti ppuggiári, bballa, bballa, bballa !
Ddurmíšci la taránta tantatríci,
a ccantu e ssuénu, bballa, bballa, bballa !

E quannu ponni la malincunía,
quannu nnu jéntu finu comu seta
ti ccúccia ntra nnu liéttu ti rifína,
oi bbedda mia, ripígghjiti li ggiúrni !
Fešta, uttisciána, sempri allu scampíštru,
lu cori fallu bbáttiri, šciuntári !…
Ca lu sunágghiu ti nna bbona cera
scázzica si faci a rrimmuddári
quédda taránta pronta a pizzicári,
spuntánnu allu pizzúlu ti la štrata.
Torre delle Salsole o Zòzzoli, localmente denominata Torre "Sgarrata"
(litorale di Lizzano, ma in isola amministrativa del comune di Taranto).
Lizzano, piazza Matteotti.

Lizzano, piazza Matteotti.

XXII CONCORSO "ASPERA" (Milano 1984).

XXII CONCORSO "ASPERA" (Milano 1984).
Copertina della rivista milanese "Alla bottega".

Esito del XXII concorso "Aspera".

Esito del XXII concorso "Aspera".
Giudizi della giuria (1° e 2° classificati).

Poesia seconda classificata.

Poesia seconda classificata.